A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великолюбінська громада
Львівська область, Львівський район

Статут КЗ Великолюбінський ДЮСК "Верес"

Дата: 17.05.2021 15:10
Кількість переглядів: 547

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                         рішенням Великолюбінської                                                                                                     селищної ради

465 від 23 березня 2018 року

                                                                                                                                       Голова Великолюбінської

селищної ради

_______________ Й.Я. Фабрига

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

Великолюбінського дитячо-юнацького спортивного клубу

 

«В Е Р Е С»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Великий Любінь

 2018 р.
Зміст

1. Загальні положення. 3

2. Найменування та місцезнаходження. 3

3. Організаційно-правові засади діяльності ДЮСК.. 3

4. Організація позашкільної освіти у ДЮСК.. 4

5. Учасники освітнього процесу. 7

6. Управління ДЮСК.. 9

7. Фінансова діяльність ДЮСК.. 11

8. Діяльність у рамках міжнародного співробітництва. 11

9. Контроль за діяльністю ДЮСК.. 12

10. Ліквідація та реорганізація ДЮСК.. 12

 

                                                

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Великолюбінський дитячо-юнацький спортивний клуб «ВЕРЕС» (далі по тексту - ДЮСК) – комунальний заклад позашкільної освіти Великолюбінської селищної ради Городоцького району Львівської області, що надає освіту оздоровчого та фізкультурно-спортивного спрямування.

1.2. ДЮСК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 року 1841-III, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 року №993 «Про затвердження положення про дитячу - юнацьку спортивну школу», наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями сесії селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та цим Статутом.

1.3. Мова навчання і виховання у ДЮСК визначається Конституцією України, і Законом України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 5029-VI.

 

2.Найменування та місцезнаходження

2.1.Найменування:

2.1.1.Повне найменування - Великолюбінський дитячо-юнацький спортивний клуб «ВЕРЕС».

2.1.2.Скорочене найменування – ВДЮСК «Верес»

2.2. Місцезнаходження закладу: 81555, Львівська обл., смт. Великий Любінь, вул. Січових Стрільців, 2

 

3. Організаційно-правові засади діяльності ДЮСК

3.1. ДЮСК є юридичною особою, має поточні рахунки в органах Державного казначейства, печатку та інші необхідні атрибути (кутові штампи, малий штамп, символіку та ін.) і діє на підставі Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII , та цього Статуту (далі - Статут).

3.2. Засновником ДЮСК є Великолюбінська селищна  рада Городоцького району Львівської області  (далі - Засновник).

3.3.ДЮСК підпорядковується відділу з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та спорту Великолюбінської селищної  ради.

3.4. ДЮСК проводить освітню діяльність, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу, використовуючи приміщення, які передані йому Засновником або уповноваженим органом у встановленому порядку.

3.5. Передача приміщень, які передані ДЮСК в користування, в оренду іншим юридичним чи фізичним особам допускається згідно чинного законодавства України.

3.6. Приміщення ДЮСК використовуються для організації і роботи гуртків та секцій закладу. Напрямки роботи та різновиди вказаних творчих об’єднань визначає директор ДЮСК за погодженням з начальником  відділу з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та спорту Великолюбінської селищної  ради.

3.7.Матеріально-технічна база ДЮСК може включати адміністративні приміщення та спортивні бази (басейни, ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв'язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в  користуванні ДЮСК.

3.8.Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи ДЮСК за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об'єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і непогіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених об'єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

 

4. Організація позашкільної освіти у ДЮСК

4.1. Основними завданнями ДЮСК є:

4.1.1   виховання громадянина України;

4.1.2  вирішення завдань по залученню дітей до систематичних занять фізичною культурою  і  спортом, підготовка спортсменів до участі у змаганнях різних рангів, створення умов для інтелектуального розвитку дітей;

4.1.3 вдосконалення фізичного розвитку вихованців, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;

4.1.4  організація та проведення спортивно-масових  заходів, свят, фестивалів, зустрічей, виставок, відпочинку та інших заходів;

4.1.5  організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм, профілактика бездоглядності, правопорушень;

4.1.6  задоволення соціальних проблем вихованців;

4.1.7  вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

4.1.8   виховання поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

4.1.9  виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

4.1.10     формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

4.1.11   формування здорового способу життя вихованців;

4.1.12    сприяння розвитку нових напрямків, методів та ефективних форм роботи з дітьми і молоддю за місцем проживання;

4.1.13  сприяння соціальній адаптації дітей, підлітків та молоді;

4.1.14 здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

4.1.15   участь у реалізації державної молодіжної політики.

4.2. ДЮСК працює за:

4.2.1   річним планом роботи, який затверджує керівник закладу;

4.2.2 типовими освітніми програмами закладів позашкільної освіти, затвердженими  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти;

4.2.3   освітніми програмами та навчальними планами,  розробленими педагогічним колективом ДЮСК  на основі типових освітніх програм.

4.3. Освітній процес у ДЮСК здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я, з використанням різних організаційних форм роботи: заняття,тренування, змагання, навчально-тренувальні збори, індивідуальні заняття, гурткова робота, лекція, читання, вікторина, концерт, похід, екскурсія, семінар, конференція.

4.4. Набір до ДЮСК може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп, секцій та інших об'єднань) за бажанням вихованців і за згодою батьків, або осіб, які їх замінюють, на безконкурсній основі.

До ДЮСК набираються вихованці, як правило, віком від 5-ти до 18-ти років.

4.5. Навчальний рік у ДЮСК починається 1-го вересня.

Основний набір гуртків ( груп ) та інших об'єднань здійснюється у період з 1-го до 15-го вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка або іншого об'єднання ДЮСК.

Затвердження контингенту вихованців, кількості гуртків (груп) і річного розрахунку учбових годин проводиться щорічно до 15 вересня.

Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 46 тижнів.

ДЮСК створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

4.6.  У ДЮСК в секціях з видів спорту функціонують гуртки (групи):

4.6.1 Гуртки основного рівня оздоровчого направлення,  діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення здібностей до певних видів спорту, прищеплення інтересу до спортивної діяльності.

4.6.2  Гуртки основного   рівня фізкультурно-спортивного направлення,  які розвивають інтереси вихованців,  дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби в орієнтації до певного виду спорту.

Вихованці, які виявляють стійкі інтереси та здібності до конкретної виду спорту, відразу ж можуть бути зараховані до гуртка, основного рівня навчання фізкультурно-спортивного направлення.

4.6.3  Гуртки вищого рівня фізкультурно-спортивного направлення, які задовольняють інтереси і потреби здібних,  обдарованих і талановитих вихованців у спортивній діяльності.

4.7.  Чисельний склад вихованців у гуртках ( групах) та режим роботи в них  визначається відповідно до здібностей та творчих задатків дітей, на підставі Типових навчальних планів для організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти  системи міністерства освіти і науки України ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676)

4.8.  Зарахування вихованців в гуртки (групи) проводиться на підставі заяви батьків,  або осіб, які їх замінюють, та дозволу лікаря-педіатра поліклініки за місцем проживання, а в групи (гуртки) вищого рівня фізкультурно-спортивного направлення - при виконанні вихованцями встановлених кваліфікаційних норм та вимог, передбачених навчальними програмами ДЮСК та Єдиною Спортивною Класифікацією України.

В окремих випадках в гуртки ( групи ) вищого рівня фізкультурно-спортивного направлення, за відповідним рішення педагогічної ради ДЮСК, можуть  бути зараховані вихованці, молодші за віком, або вихованці, які не виконали в повній мірі вищевказані кваліфікаційні норми та вимоги, проте  за своїми здібностями  і даними готові до засвоєння навчальної програми цих груп (гуртків).

4.9. Перевід вихованців у групу наступного року навчання робиться на підставі наказу директора ДЮСК та погодження педагогічної ради ДЮСК, з врахуванням виконаних ними вимог, передбачених навчальними програмами ДЮСК та Єдиною Спортивною Класифікацією України за результатами медико-біологічних показників.

4.10. Зарахування і випуск вихованців оформляється наказом директора ДЮСК.

4.11. Тривалість одного заняття у ДЮСК визначається навчальними планами та програмами з врахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій вихованців і становить одну  академічну годину (  мінімальну облікову  одиницю навчального часу ) для вихованців:

- віком від 5-ти до 6-ти років - 30 хвилин;

- віком від 6-ти до 7-ми років - 35 хвилин;

- старшого віку - 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи ДЮСК.

         Тривалість одного тренувального заняття не може перевищувати:

- у гуртках ( групах ) основного   рівня оздоровчого та фізкультурно-спортивного направлення - двох академічних годин;

- у гуртках ( групах ) вищого  рівня фізкультурно-спортивного направлення - трьох академічних годин.

Допускається проведення в один день двох занять в одному гуртку ( групі ) та проведення занять з вихованцями ДЮСК на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати чотирьох академічних годин.

4.12. ДЮСК може організовувати роботу своїх гуртків ( груп ) та інших об'єднань у приміщеннях закладів загальної середньої освіти, підприємств, організацій, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

4.13. У разі потреби, у закладах загальної середньої освіти можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи, за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між ДЮСК та відповідним закладом.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.

В угоді зазначаються обов'язки сторін щодо фінансового забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.

Директор ДЮСК за погодженням з педагогічною радою закладу загальної середньої освіти та батьками учнів, або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.

4.14. Приміщення ДЮСК, котрі перебувають у суборенді згідно з угодами про суборенду, після закінчення терміну дії угод подальшій передачі в суборенду не підлягають.

4.15. З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, ДЮСК проводить організаційно-масову роботу у формі спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, походів, екскурсій, експедицій і т.п.

4.16. ДЮСК є організаційним центром з питань проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста.

4.17. ДЮСК проводить роботу по підготовці команд з видів спорту і бере участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

 

5. Учасники освітнього процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДЮСК є:

5.1.1 вихованці;

5.1.2 директор, заступник директора ДЮСК з навчально-виховної роботи;

5.1.3 педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, спеціалісти, залучені до освітянського процесу;

5.1.4 батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Вихованці ДЮСК мають право на:

5.2.1 заняття у гуртках відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

5.2.2 навчання у декількох гуртках, секціях, студіях та інших об'єднаннях в одному ДЮСК;

5.2.3 безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;

5.2.4 користування матеріально-технічною, культурно-спортивною та оздоровчою базою ДЮСК;

5.2.5 участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших заходах;

5.2.6 вільне виявлення поглядів, переконань;

5.2.7 захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

5.2.8 отримання документу про позашкільну освіту та залікової класифікаційної книжки спортсмена при складанні відповідних кваліфікаційних  іспитів та за умови виконання встановлених кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України.

   5.3. Вихованці ДЮСК зобов'язані:

5.3.1 оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

5.3.2 підвищувати загальний культурний рівень;

5.3.3 дотримуватися морально-етичних норм;

5.3.4 брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

5.3.5 бережливо ставитися до громадського і особистого майна;

5.3.6 дотримуватися вимог  Статуту та  правил внутрішнього розпорядку
ДЮСК.
 

5.4. Педагогічні працівники мають право на:

5.4.1 внесення керівництву ДЮСК пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву ДЮСК пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців;

5.4.2 застосування  стягнень  до  тих вихованців,  які порушують  правила внутрішнього трудового розпорядку ДЮСК;

5.4.2 вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

5.4.3 участь у роботі методичних об'єднань, нарадах, зборах, заходах, пов'язаних з організацією освітнього процесу;

5.4.4 проведення у встановленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

5.4.5 вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями;

5.4.6  захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

5.4.7 соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань.

 5.5. Педагогічні працівники зобов'язані:

5.5.1 виконувати навчальні плани та програми;

5.5.2 надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;

5.5.3 сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;

5.5.4 визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, вибирати адекватні засоби їх реалізації;

5.5.5 здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку позашкільного навчального закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію освітнього процесу;

5.5.6 дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

5.5.7 виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

5.5.8 берегти здоров'я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

5.5.9 виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

5.5.10 постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

5.5.11 своєчасно та акуратно вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

5.5.12 виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

5.5.13 дотримуватися вимог    Статуту ДЮСК,    виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

5.5.14 брати участь   у   роботі   педагогічної  ради  ДЮСК

5.5.14 виконувати накази і розпорядження керівника.

5.6. Керівники гуртків та інших об'єднань ДЮСК працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором ДЮСК.

5.7. Обсяг педагогічного навантаження у ДЮСК визначається директором згідно з чинним законодавством України і затверджується начальником відділу з гуманітарних питань, сім’ї, молоді та спорту Великолюбінської селищної  ради.

Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків становить 18 навчальних годин на тиждень.

Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються чинним законодавством України.

          Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється керівником ДЮСК у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.9. Педагогічні працівники ДЮСК підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

5.10. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

5.10.1 звертатися до органів управління, керівника ДЮСК та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

5.10.2 приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності ДЮСК;

5.10.3 брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСК.

                                        

6. Управління ДЮСК

6.1. Керівництво ДЮСК здійснює його директор, який є громадянином України, має вищу педагогічну та/або  фізкультурну освіту відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

6.2. Директор призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до законодавства України  Засновником.

6.3. Директор ДЮСК:

6.3.1 здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

6.3.2 організовує освітній процес;

6.3.3 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;

6.3.4 створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

6.3.5 забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

6.3.6 розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами ДЮСК;

6.3.7 організовує виконання кошторису доходів і видатків ДЮСК, укладає за погодженням з органом управління угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

6.3.8 представляє ДЮСК в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає за результати діяльності закладу;

6.3.9 дає дозвіл на участь діячів науки, культури, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб в освітньому процесі;

6.3.10 забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

6.3.11 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

6.3.12 застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників ДЮСК;

6.3.13 затверджує посадові обов'язки працівників ДЮСК.

6.4 Директор ДЮСК є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

6.5. Педагогічна рада ДЮСК:

6.5.1 розглядає плани, підсумки та актуальні проблеми навчальної, тренувальної,виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, гуртків,секцій, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

6.5.2 розробляє пропозиції щодо покращення діяльності ДЮСК, створення нових гуртків, груп та секцій;

6.5.3 визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

6.5.4 створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;

6.5.5 піднімає питання заохочення педагогічних працівників тощо.

6.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб ДЮСК.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.

6.7. Органом громадського самоврядування ДЮСК є загальні збори колективу цього закладу.

У ДЮСК за рішенням загальних зборів, або ради позашкільного навчального закладу,  можуть створюватись і діяти піклувальна рада, батьківський комітет а також комісії.

 

7. Фінансова діяльність ДЮСК

7.1. ДЮСК – неприбуткова організація. Фінансова діяльність ДЮСК проводиться відповідно до законодавства України та свого Статуту.

7.2. Фінансування ДЮСК здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

7.3. Фінансування може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. Додатковими джерелами фінансування ДЮСК є:

7.3.1 кошти спонсорської  гуманітарної допомоги;

7.3.2. надання платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності;

7.3.3 добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

7.3.4 кредити банків;

7.3.5 інші надходження, передбачені чинним законодавством.

Кошти, отримані ДЮСК з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності відповідно до його Статуту.

7.4. Кошти ДЮСК витрачає відповідно до кошторису, затвердженого у встановленому порядку.

7.5. Залишкові кошти ДЮСК з додаткової господарської діяльності переносяться на наступний рік.

7.6. Кошти, що поступили внаслідок додаткової господарської діяльності, не     враховуються при врахуванні асигнувань з бюджету по стабільних нормативах.

7.7. Відповідні програми (заходи), які проводить ДЮСК, фінансуються за рахунок бюджетних коштів відповідно до затверджених календарних планів, коштів додаткових джерел фінансування  та інших надходжень.

7.8. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється;

7.9. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності.

 

 

         8. Діяльність у рамках міжнародного співробітництва

8.1. ДЮСК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

8.2. ДЮСК має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

         8.3.ДЮСК має у встановленому порядку отримувати право зовнішньоекономічної діяльності, укладати від свого імені угоди і здійснювати інші юридичні акти із зарубіжними організаціями як у країні, так і за кордоном. Для розрахунків з ними може бути відкритий валютний рахунок.

8.4. ДЮСК може спільно з іноземними фірмами створювати на території країни спільні підприємства в порядку встановленому законом.

                                         

9. Контроль за діяльністю ДЮСК

9.1.  Контроль за діяльністю ДЮСК здійснюють  Міністерство освіти і науки України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває цей заклад.

9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю ДЮСК є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

 

10. Ліквідація та реорганізація ДЮСК

10.1.  ДЮСК припиняє свою діяльність за рішенням Засновника.

10.2. Реорганізація ДЮСК здійснюється за рішенням Засновника.

10.3. В разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи неприбуткової організації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень