Великолюбінська громада
Львівська область, Львівський район

Щодо купівлі природного газу виробникам продовольчих товарів

Дата: 20.01.2022 12:28
Кількість переглядів: 821

Фото без опису

Фото без опису

Фото без описуФото без опису

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Комітет з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку

Протокол №__ від __ січня 2022 року

 

_________ // ____________________________

 

 

ДОГОВІР №____

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

м. Київ                                                                                                                                            _________ р.

________________________________________________, ЕІС-код ________________________, юридична особа, що створена та діє у відповідності до законодавства України, має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі _____________, який діє на підставі _______, надалі – Продавець, з однієї сторони, та

________________________________________________, ЕІС-код ________________________, юридична особа, що створена та діє у відповідності до законодавства України, має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу (постанова НКРЕКП від №____ від ____),в особі __________________, який діє на підставі ___________, надалі – Покупець, з другої сторони, в подальшому разом іменовані “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про ринок природного газу”, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2493 (далі – Кодекс ГТС),  іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють відносини у сфері купівлі-продажу природного газу,

уклали цей договір купівлі-продажу природного газу (надалі – «Договір») про наступне:

 Терміни:

Віртуальна торгова точка – точка в газотранспортній системі з невизначеним фізичним розташуванням, у якій Продавець передає, а Покупець приймає природний газ, згідно з вимогами Кодексу ГТС.

Договірна ціна – ціна природного газу у гривнях за 1000 куб. м, включаючи ПДВ.

Договірна вартість - добуток Договірного обсягу та Договірної ціни.

Договірний обсяг - загальний обсяг природного газу, який має бути переданий Продавцем та прийнятий Покупцем протягом періоду поставки.

Інформаційна платформа – електронна платформа Оператора ГТС, яка використовується Сторонами для оформлення передачі-прийому природного газу (подачі торгових сповіщень).

Оператор газотранспортної системи (Оператор ГТС) - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб.

Робочі дні - дні з понеділка до п’ятниці, за винятком святкових днів, передбачених законодавством, та робочих днів, перенесених на вихідні дні відповідно до законодавства.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець - прийняти і сплатити на визначених цим Договором умовах природний газ, надалі - газ.

1.2. Покупець гарантує, що не є кінцевим споживачем газу, і придбає газ для постачання кінцевому споживачу.

1.3. Продавець гарантує, що має усі необхідні права для передачі газу за цим Договором, гарантує, що Газ належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження.

 

 1. ЦІНА, ВАРТІСТЬ  ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. Сторони визначили, що Договірний обсяг газу, що передається на умовах Договору, складає ____,____ куб.м (______________).

2. Договірна ціна газу становить за 1000 куб. м __,__ грн., крім того податок на додану вартість за ставкою 20%, що складає __,_ грн., разом з ПДВ за 1000 куб. м – __,___ грн. (____ грн. ___ коп.).

3. Договірна вартість газу складає __,___ грн. без ПДВ, крім того, податок на додану вартість за ставкою 20%, що складає ___,___ грн, разом з ПДВ 20% - __,___ грн (___ грн.__ коп.).

4. Оплата за газ проводиться Покупцем на умовах 100% попередньої оплати Договірної вартості, грошовими коштами у національній валюті України на банківський рахунок Продавця не пізніше наступного робочого дня з дати підписання Сторонами цього Договору, а саме ____________2022р.(включно).

5. Моментом оплати вважається дата зарахування грошових коштів на рахунок Продавця.

 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ

3.1. Продавець передає Покупцеві газ у період з __________2022 р. по _________2022 р.

3.2. Передача газу за цим Договором здійснюється у віртуальній точці (VTP) Оператора ГТС шляхом надання Сторонами Оператору ГТС торгових сповіщень на відчуження / набуття природного газу в Інформаційній платформі Оператора ГТС.

3.3. Право власності на газ переходить від Продавця до Покупця у віртуальний торговій точці у значенні Кодексу ГТС.

3.4. Після переходу права власності на природний газ Покупець несе всі ризики і бере на себе всю відповідальність, пов’язану з правом власності на природний газ.

3.5. У разі відхилення Оператором ГТС торгових сповіщень по незалежним від Продавця причинам, Продавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору в частині передачі природного газу.

3.6. Після закінчення Періоду поставки, в якому була здійснена передача газу, але не пізніше 8-го числа місяця, наступного за Періодом поставки, Продавець складає, підписує, скріплює своєю печаткою Комерційний акт та направляє його на підпис Покупцю. У такому Комерційному акті зазначаються Договірна ціна, фактичний обсяг газу, що був переданий протягом Періоду поставки згідно з торговими сповіщеннями підтвердженими Оператором ГТС в Інформаційній платформі Оператора ГТС, та вартість природного газу, яка визначається шляхом множення фактичного обсягу природного газу на Договірну ціну, у двох примірниках (по одному – для кожної із Сторін). Покупець підписує, скріплює печаткою (за наявності) та повертає один примірник Комерційного акту Продавцю не пізніше 12-го числа місяця, наступного за Загальним періодом поставки.

3.7. У разі неповернення Покупцем переданого йому Комерційного акт у зазначений в Договорі строк, такий Комерційний акт вважається підписаним Покупцем.

3.8. Після надання торгового сповіщення Продавець не несе відповідальність за подальше використання природного газу Покупцем.

 

4. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

4.1. За розрахункову одиницю переданого природного газу приймається один кубічний метр газу (куб. м), приведений до стандартних умов. Стандартними умовами є: тиск 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПa) і температура – 20 градусів за Цельсієм.

4.2. Фізико-хімічні показники газу, який передається Покупцеві, повинні відповідати вимогам, визначеним розділом III Кодексу ГТС.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Покупець має право:

5.1.1. на отримання газу в обсягах, визначених Договором, за умови належного виконання своїх зобов’язань, в тому числі здійснення повного розрахунку, в порядку, передбаченому Договором;

5.1.2. звертатися до Продавця для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням Договору;

5.1.3. на звірку фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту;

5.1.4. інші права, передбачені чинним законодавством України та Договором.

5.2. Покупець зобов’язаний:

5.2.1. дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини на ринку газу та умов Договору;

5.2.2. забезпечувати своєчасну та повну оплату газу, згідно з умовами Договору;

5.2.3. прийняти природний газ в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором;

5.2.4. своєчасно письмово повідомляти Продавця про всі зміни даних Покупця, зокрема його місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платника податків, тощо;

5.2.5. проводити звірку розрахунків за газ, переданий у власність Покупцю протягом 5 днів з дати надходження відповідної вимоги Продавця;

5.2.6. відшкодовувати Продавцю в повному розмірі збитки, фактично понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань за Договором;

5.2.7. здійснювати обмін інформацією із Продавцем, в порядку та на умовах визначених Договором;

5.2.8. своєчасно повертати Продавцю підписаний примірник Комерційного акту, своєчасно надавати Оператору ГТС належним чином оформлені торгові сповіщення;

5.2.9. виконувати інші обов’язки, покладені на нього чинним законодавством України та Договором.

5.3. Продавець має право:

5.3.1. отримувати від Покупця своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов Договору;

5.3.2. отримувати відшкодування збитків від Покупця, що понесені ним, у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань за Договором;

5.3.3. у випадку виникнення у Покупця заборгованості за Договором зарахувати грошові кошти, отримані від Покупця в поточному розрахунковому періоді, незалежно від призначення платежу, в рахунок погашення існуючої заборгованості Покупця;

5.3.4. інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

5.4. Продавець зобов’язується:

5.4.1. забезпечити передачу газу у власність Покупцю на умовах та в обсягах, визначених Договором, за умови дотримання Покупцем вимог Договору, в будь-якому випадку не раніше здійснення Покупцем повного розрахунку за газ, в порядку, передбаченому Договором;

5.4.2. забезпечити надання належним чином оформлених торгових сповіщень в Інформаційній платформі Оператора ГТС для передання необхідного Покупцю обсягу газу за умови, що Покупець оплатив та виконав інші власні обов'язки перед Продавцем, які вимагаються для отримання необхідного Покупцю обсягу газу;

5.4.3. виконувати інші обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством та/або цим Договором.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами Договору.

6.2. За порушення Покупцем порядку та строків проведення розрахунків за природний газ згідно з Договором, Продавець має право не передавати або призупинити передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових зобов’язань. При цьому Продавець не несе відповідальність за будь-які збитки, витрати або втрати, які були понесені Покупцем у зв'язку з припиненням/призупиненням передачі природного газу або з розірванням Договору.

6.3. За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 20% (десять відсотків) Договірної вартості.

6.4. У випадку непідписання Покупцем Комерційного акту у порядку, передбаченому цим Договором, Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від Договірної вартості.

6.5. У випадку повної або часткової непередачі з вини Продавця обсягу газу, що мав бути переданий відповідно до умов цього Договору, Продавець сплачує на користь Покупця пеню у розмірі 0,1% від вартості непереданого обсягу природного газу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня за кожен день прострочення.

6.6. Продавець не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або зберіганні газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку ГТС, а також за будь-яке погіршення якості газу, що сталося з вини Оператора ГТС.

6.7. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором у частині передачі/приймання газу, що сталося через введення Оператором ГТС будь-яких заходів з метою забезпечення безпеки постачання природного газута не з вини самої Сторони.

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по Договору, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини, що мають надзвичайний та невідворотний характер, які виникли після укладання Договору та виключають або частково унеможливлюють належне виконання цього Договору. Настання таких обставин не залежить від волі та бажання Сторін.

7.2. До обставин непереборної сили Сторони відносять, включаючи, але не обмежуючись цим: стихійні лиха (пожежа, повінь, землетруси, паводки, інші стихійні лиха), аварія на газопроводі, суспільні явища (вибухи, війни або військові дії, блокади, страйки, аварії, громадські заворушення, обставини, що виникли внаслідок прийняття актів законодавчого або іншого нормативно-правового характеру, обов‘язкових для Сторін згідно із законодавством, які безпосередньо впливають на можливість виконання Сторонами їх зобов‘язань по Договору).

7.3. Сторона, яка опинилась під впливом дії обставин непереборної сили зобов‘язана негайно (без затримки, в максимально коротшій термін) як тільки стане відомо про їх можливість настання, настання чи припинення повідомити про це іншу Сторону будь-якими припустимими засобами з наступним протягом 3 (трьох) робочих днів письмовим повідомленням.

7.4. Достатнім доказом дії обставин непоборної сили є документ, виданий Торговопромисловою палатою або іншим органом, уповноваженим чинним законодавством України на засвідчення обставин непереборної сили. Надання вказаного доказу іншій Стороні повинно бути здійснено в розумні строки, що необхідні для його отримання від уповноваженого органу, але не пізніше 14 днів з дати виникнення таких обставин.

7.5. Строк виконання зобов‘язань автоматично відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

7.6. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад один місяць, Сторони вирішують питання про доцільність продовження дії цього Договору. У випадку прийняття рішення про припинення його дії, Сторони укладають відповідну додаткову угоду.

 

8. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів та консультацій, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту скріплення його підписами Сторін та діє в частині здійснення розрахунків між Сторонами до їх повного та належного здійснення, а в частині передачі газу Покупцю по _________2022р. (включно).

9.2. У випадку, якщо установчим документом Сторони передбачена наявність печатки, Договір має бути скріплений печаткою такої Сторони.

9.3. Умови цього Договору можуть бути змінені за домовленістю Сторін шляхом укладення відповідної письмової додаткової угоди.

9.4. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх банківських реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів, статусу платників податків, найменування у п’ятиденний строк з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

9.5. Цей Договір та усі його додатки є конфіденційними документами і відомості, що містяться в них, не підлягають розголошенню без попередньої письмової згоди другої Сторони, окрім випадків та у спосіб, якщо це вимагається чинним законодавством України. а також у разі ведення обліку та складання звітності щодо господарської діяльності Продавця третіми особами на договірних засадах, про що Продавець повідомляє Покупця.

9.6. Усі додаткові угоди до цього Договору набувають чинності, якщо вони вчинені у письмовому вигляді, підписані та скріплені печатками Сторін (за наявності).

9.7. Всі повідомлення за Договором вважаються оформленими належним чином у випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром або вручені особисто за зазначеними в Договорі адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача.

9.8. Сторони не мають права передавати свої права та обов’язки за Договором будь-якій третій особі без письмової згоди іншої Сторони.

9.9. Зі всіх питань, які неврегульовані цим Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

9.10. Під час укладання Договору, Сторони підтверджують, що особи, які підписали Договір, діють в межах наданих їм статутом та/або довіреністю повноважень, а також не є усуненими від виконання своїх обов'язків, що Сторонами отримані всі необхідні для укладання цього Договору погодження.

9.11. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань за цим Договором для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються в порядку, передбаченому чинним законодавством. Факт підписання Договору є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.

9.12. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою в двох оригінальних примірниках, які мають однакому юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.

 

10. МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. Сторони цим запевняють та гарантують одна одній, що (як на момент підписання Сторонами цього Договору, так і на майбутнє): а) на Сторону не поширюється дія санкцій Ради безпеки ООН, Відділу контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої іншої держави чи організації, рішення та акти якої є юридично обов'язковими (надалі – «Санкції»); та б) Сторона не співпрацює та не пов’язана відносинами контролю з особами, на яких поширюється дія Санкцій; в) Сторона здійснює свою господарську діяльність із дотриманням вимог Антикорупційного законодавства. Під Антикорупційним законодавством слід розуміти:  будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який вводить в дію або відповідно до якого застосовуються положення Конвенції по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при здійсненні міжнародних ділових операцій Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions); або  будь-які застосовані до Сторін положення Закону США про боротьбу з практикою корупції закордоном 1977р. зі змінами і доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977), Закону Великобританії про боротьбу з корупцією (U.K. Bribery Act 2010); або  будь-який аналогічний закон або інший нормативно-правовий акт юрисдикцій (країн), в яких Сторони зареєстровані або здійснюють свою господарську діяльність або дія якого (або окремих його положень) розповсюджується на Сторони в інших випадках; г) Сторона дотримується вимог Антикорупційного законодавства, що на неї поширюються, та впровадила відповідні заходи і процедури з метою дотримання Антикорупційного законодавства; д) Сторона та всі її афілійовані особи, директори, посадові особи, співробітники або будь-які інші особи, що діють від імені цієї Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали повноважень та клопотань щодо надання або отримання неналежної/ неправомірної матеріальної вигоди або переваги у зв’язку з цим Договором, а так само не отримували їх, та не мають намір щодо здійснення будь-якої з 11 вищевказаних дій у майбутньому, а також Сторона застосовувала усіх можливих розумних заходів щодо запобігання вчинення таких дій субпідрядниками, агентами, будь-якою іншою третьою особою, щодо якої вона має певної міри контроль; е) Сторона не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за цим Договором, з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити Антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання позики, здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб на користь своєї дочірньої компанії, афілійованої особи, спільного підприємства або іншої особи).

10.2. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених в цьому розділі Договору, така Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені таким порушенням.

10.3. У випадку накладення Санкцій на одну зі Сторін або співпраці Сторони з особою, на яку накладено Санкції, така Сторона зобов’язується негайно повідомити про це іншу Сторону, а також відшкодувати останній усі збитки, спричинені їй через або у зв’язку з накладенням Санкцій або співпрацею з особою, на яку накладено Санкції.

10.4. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку призупинити виконання обов’язків за цим Договором або припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони у випадку наявності обґрунтованих підстав вважати, що відбулося або відбудеться порушення будь-яких з вищезазначених в цьому розділі Договору запевнень та гарантій. При цьому Сторона, що обґрунтовано скористалася цим правом, звільняється від будь-якої відповідальності або обов’язку щодо відшкодування штрафних санкцій за Договором у зв’язку з невиконанням нею договірних зобов’язань та будь-якого роду витрат, збитків, понесених іншою Стороною (прямо або опосередковано), в результаті такого призупинення/ припинення дії Договору.

 

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання № 1 Комітету з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку

                                                                                                     від 14 січня 2022 року

 

ЗАЯВКА

на купівлю природного газу власного видобутку

 

Прошу розглянути документи на купівлю природного газу власного видобутку

 

Відомості про суб’єкта господарювання-споживача, основним видом діяльності якого є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість

 

 1. Найменування:

 

повне                                                                                                                                                                 

 

скорочене (за наявності)                                                                                                                                 

 

 1. Місцезнаходження та юридична адреса

 
   
 

 

 

Телефон                                                Факс                                        E-mail                                                                

 

 1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)

 
   
 

 

 

 1. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців)                                                                           

 
   
 

 

 

Телефон                                                Факс                                            E-mail                                           

 

 1. Назва та місце розташування суб’єкта господарювання

 
   
 

 

 

 

 1. Форма власності                                                                                                                                     

 

7. Види діяльності за КВЕД* (10.61,10.51,10.71,01.47,10.12,10.41)

 

8. Код згідно з ЄДРПОУ                                                                                                                           

 

 1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичних осіб - підприємців)                                                                                                                                         

 

 1. Найменування учасника-покупця із зазначенням ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу

 

 

 

*Підкреслити потрібний вид діяльності за КВЕД

 

Фото без опису Суб'єкт господарювання-споживач включений до переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну

значимість, затверджених в установленому порядку Мінагрополітики

 

З вимогами Порядку організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

12         січня         2022         року         N 19 (далі – Порядок організації та проведення біржових торгів) та Порядку                       декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, і  товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року N 341 ознайомлений(а) і      зобов'язуюсь їх виконувати, в тому числі:

 • вимогу щодо використання природного газу власного видобутку за цільовим призначенням, а саме для виробництва продовольчих товарів;
 • вимогу щодо відшкодування різниці між ринковою ціною природного газу на дату його купівлі на відповідних торгах та ціною, за якою природний було придбано на торгах, у випадку, передбаченому пунктом 5 Порядку організації та проведення біржових торгів.

 

Додаток:

Копія договору постачання природного газу, укладеного між покупцем та споживачем

 

 

 

Керівник

 

Фото без опису

(підпис)

 

Фото без опису

(власне ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер

 

 

 

 

        "                          2022 року

 

                                    

(підпис)

                                              

(власне ім'я та прізвище)

 

 

 

 

 

Додаток

до Заявки на купівлю природного газу власного видобутку

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

 

про суб’єкта господарювання-споживача природного газу власного видобутку, основним видом діяльності якого є виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість

 

 

№з/ п

Найменування суб’єкта

господарюванн я (споживача) основним

видом

діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що

мають істотну соціальну значущість

Код згідно з ЄДРПО У

КВЕ Д

Найменуван ня учасника- покупця

Ліцензія учасника- покупця на провадження господарськ ої діяльності з постачання природного газу (серія,

№)

Середньомі сячний обсяг

спожитого природного газу у жовтні- грудні 2021 року,

 

куб. м

Обсяг виробництва продовольчих товарів

Місячна розрахункова потреба обсягу природного газу

(січень-квітень 2022 року) для виробництва продовольчих товарів, що мають істотну

соціальну значущість (за кожною товарною позицією)

 

куб. м

Обсяг газу, який планується придбати у поточному періоді (зазначити місяць),

 

куб. м

 

Фото без опису січеньФото без опису лютий Фото без опису березеньФото без опису квітень

усього, тонн

в тому числі вироблено

продовольч их товарів, що мають

істотну соціальну

значимість (за кожною товарною

позицією) тонн

питома вага продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість у загальному

обсязі виробників, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

Фото без опису

(підпис)

 

Фото без опису

(власне ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер

 

Фото без опису

(підпис)

 

Фото без опису

(власне ім'я та прізвище)

"      "                          2022 року

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень