Великолюбінська громада
Львівська область, Львівський район

Щодо оцінки впливу на довкілля

Дата: 25.07.2022 19:21
Кількість переглядів: 356

___________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

_________________20227209734_______________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на

довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

Фото без опису

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  код ЄДРПОУ 30019775 

Фото без опису

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або  

__________________________________________________________________________________________ серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)  

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72 

Фото без опису

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика.

Продовження видобування вуглеводнів Дубаневицького родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами № 6218 від 01.09.2017 року.

Метод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ – філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Дубаневицького родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом. Після вичерпання запасів на ділянці провадиться рекультивація земель.

 Технічна альтернатива 1

Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі необхідної потужності використання верстата із електричним приводом обмежено.    Технічна альтернатива 2. Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження планованої діяльності:.

Планована     діяльність      здійснюється            у          Львівському,             Самбірському           та

Яворівському районах Львівської області. Об’єкт існуючий, площа родовища 72,96  км2.

Територіальні альтернативи 1, 2. Не розглядають 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Соціально-економічний вплив  планованої діяльності має  позитивні наслідки у вигляді: забезпечення зайнятості місцевого населення та створення нових робочих місць у районі та області, причому підприємство вживатиме усіх заходів для створення безпечних умов праці, покращення матеріальних умов працівників та забезпечення дотримання нормативних вимог з охорони  і гігієни праці;  надходження додаткових коштів до бюджетів всіх рівнів (податки, збори, рентна плата за користування надрами), що безумовно відобразиться на розвитку інфраструктури району та області. Вжиті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Станом на 01.07.2022 експлуатаційний фонд складає 10 св. 6 діючий (1,2, 4, 5, 15, 20) та 4 недіючий(6,11,12,14). Для підготування і подальшої подачі газ із родовища подається на УППГ- Дубаневичі, а із св. 11-Дбн - на УППГ-Макунів.  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, радіаційного контролю, поводження з відходами, тощо:

 • здійснення постійного контролю технічного стану механізмів та транспорту при розробці родовища;
 • зберігання відходів та передача їх спеціалізованим і вивіз на полігон ТПВ та очисні споруди у відповідності санітарно-гігієнічних вимог та

природоохоронного законодавства;

 • викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • забір підземних вод здійснювати згідно з Водним кодексом України;
 • виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр;
 • виконання правил протипожежної безпеки.

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту провадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2. Не розглядаються. Щодо територіальної альтернативи 1,2. Не розглядаються.

 

7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

Щодо технічної альтернативи 1

При розробці родовища виконуватимуться заходи з інженерної підготовки, гідрологічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 2.Не розглядаються. Щодо територіальної альтернативи 1,2. Не розглядаються  

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму експлуатації – мінімальний, і може бути помітним у разі порушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів.

Природно-заповідний фонд: планована діяльність буде здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Рослинний, тваринний світ – негативних явищ не передбачається, частковий вплив в межах дозволенних норм згідно Законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу України»

Навколишнє соціальне середовище (населення) - носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку області).

Навколишнє техногенне середовище - планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).

Щодо технічної альтернативи 1

Аналогічно обраному варіанту планованої діяльності, а також додаткове будівництво ЛЕП, додаткове втручання у довкілля, відведення земельних ділянок, збільшення часу буріння.

Щодо технічної альтернативи 2. Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1,2. Не розглядаються.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону

України «Про оцінку впливу на довкілля») 

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно п.1 та 3 ч.3  ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;  проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;  врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде:

Продовження видобування вуглеводнів згідно спеціального дозволу на користування надрами Дубаневицького родовища № 6218 від 01.09.2017 року

Фото без опису

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається 

          Державною службою геології та надр України_______________________________   

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів. поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ 03035. e-mail: OVD@mepr.gov.ua. телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40. 

Контактна особа: Грицак Олена Анатоліївна, заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу оцінки

впливу на довкілля. (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень